คลังเก็บหมวดหมู่: แบบทดสอบสังคม ป 4-6

แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 -6

แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6   ชุดที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   (จำนวน 100 ข้อ) คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง หรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     1.   คำกล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน มีความหมายอย่างไร       1)   พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับถือพระพุทธศาสนา       2)   คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา       3)   ชีวิตคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย       4)   ถูกหมดทั้ง 3 ข้อ    2.   พระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นในประเทศใด       1)   อินโดนีเซีย   2)   อินเดีย       3)   เวียดนาม   4)   ไทย    3.   เจ้าชายสิทธัตถะ สัมพันธ์กับข้อใด ในฐานะผู้ให้กำเนิด       1)   พระเจ้าสุทโธทนะ – พระนางสิริมหามายา 2)   พระเจ้าพิมพิสาร – พระนางโกศลเทวี                   3)    พระเจ้าอโศกมหาราช – พระนางหัตถา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบทดสอบสังคม ป 4-6 | 1 ความเห็น